Historia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 sięga roku 1985, kiedy to decyzją władz miasta oraz Wydziału Oświaty i Wychowania otwarto nową placówkę na terenie najmłodszego wówczas osiedla 35 – lecia. Oddany do użytku obiekt obejmował: Szkołę Podstawową nr 24, Studium Nauczycielskie i Przedszkole nr 46. W samej tylko „podstawówce” naukę rozpoczęło w 38 oddziałach 1200 uczniów.

2 września 1985 roku był szczególnym dniem dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Wszyscy przyczynili się bowiem do tego, że szkoła została oddana do użytku rok przed planowanym terminem. Było to możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu i pomocy wszystkich tych środowisk, szczególnie w końcowej fazie prac przy porządkowaniu i urządzaniu budynku. Uroczystą inaugurację roku szkolnego 1985/86 otworzył pierwszy dyrektor placówki Waldemar Turek. Funkcje wicedyrektorów pełnili: Barbara Grodecka, Jadwiga Miżejewska oraz Gabriela Smurzyńska. Początkowo w nowym obiekcie zatrudniono 59 nauczycieli.

W roku szkolnym 1987/1988 naukę rozpoczęło 1874 uczniów zgromadzonych w 53 oddziałach szkolnych i 5 oddziałach przedszkolnych. Oznaczało to konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych w ciągu sześciu dni tygodnia. Tylko dzieci klas I-III miały wolne soboty.

Od początku istnienia szkoły głównym jej celem było zapewnienie wychowankom jak najwyższego poziomu nauczania oraz dobrych warunków rozwoju. Na szeroką skalę prowadzono zajęcia pozalekcyjne. Aktywnie rozwijały swoją działalność organizacje młodzieżowe i koła zainteresowań.

W roku szkolnym 1989/1990 wprowadzono religię, jako jeden z nadobowiązkowych przedmiotów nauczania. Przez wiele lat PSP nr 24 była „szkołą ćwiczeń”. To tutaj pogłębiali swoją wiedzę i stawiali pierwsze kroki w zawodzie nauczyciela studenci – słuchacze Studium Nauczycielskiego.

W roku szkolnym 1991/1992 została otwarta filia PSP nr 24 przy ul. Piwnika. W nowym budynku rozpoczęły naukę dzieci z „zerówek” i klas I-III, mieszkające na Osiedlu „Gołębiów II”. W tym roku pożegnaliśmy też dotychczasowego dyrektora placówki Waldemara Turka. Nowym dyrektorem PSP nr 24 został Leszek Pożyczka, a jego zastępcą Wojciech Patkowski. Rok szkolny 1993 -1994 przyniósł zmianę nazwy szkoły na Publiczną Szkołę Podstawową nr 24.

Kolejne ważne zmiany nastąpiły w roku 1995/96

Dn. 03.04.1995 r. pożegnaliśmy dyrektora Leszka Pożyczkę, który objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Oświaty. Tego samego dnia odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Pedagogicznej z udziałem przedstawicieli Zarządu Miasta: prezydenta Ryszarda Fałka i naczelnika Stanisława Prażmowskiego. Obowiązki dyrektora szkoły przekazano Wojciechowi Patkowskiemu. Naczelnik Stanisław Prażmowski pozytywnie ocenił pracę naszej szkoły i poinformował o jej wysokiej pozycji w rankingu szkół radomskich, a nawet województwa. Na stanowiska wicedyrektorów powołane zostały: Anna Lasota i Mariola Wojtowicz.

W tym samym roku, po dziesięciu latach istnienia, nasza placówka doczekała się swojego Patrona. Uroczystość poprzedzona została udziałem naszej delegacji w odsłonięciu pomnika Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem. 10.06.1995 r. uczniowie klasy 5b i 8b Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 wraz z wicedyrektor Anną Lasotą i nauczycielką Urszulą Żurowską byli świadkami tego wydarzenia. Na wniosek Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 nadano imię Kornela Makuszyńskiego. Uroczystość odbyła się 14 września 1995 r. Mszę św. w Parafii Chrystusa Króla celebrował ordynariusz diecezji radomskiej ks. biskup Edward Materski i ks. kanonik Jan Niziołek. W czasie mszy księża poświęcili tablicę pamiątkową i sztandar szkoły, który zaprojektował nauczyciel plastyki, Jerzy Kubicki. Od tego wydarzenia corocznie uroczyście obchodzimy Urodziny Patrona. Urządzane z tej okazji bale i uroczystości stały się już naszą tradycją.

Kolejnym innowacyjnym posunięciem w historii naszej placówki było zorganizowanie w 1997 roku klasy integracyjnej, do której uczęszczało troje niewidomych uczniów.

Rok 1998/99 był rokiem przełomowym dla wszystkich nauczycieli i uczniów. W czerwcu PSP nr 24 opuścili podwójni absolwenci. Byli to uczniowie klas ósmych, którzy po egzaminach wstępnych rozpoczęli naukę w liceach, technikach i szkołach zawodowych. Absolwentami zostali także szóstoklasiści, którzy rozpoczęli naukę w trzyletnim gimnazjum. Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. wprowadziła zmianę ustroju szkolnego. Ustanowiła trójstopniowy ustrój, na który złożyły się: sześcioletnia szkoła podstawowa, trzyletnie gimnazjum oraz trzyletnie liceum profilowane, obok którego przewidziano także dwuletnią szkołę zawodową. Szkoły podstawowe i gimnazja zostały oddzielone, nawet jeśli początkowo mieściły się w jednym budynku.

W roku szkolnym 1999/2000 w związku z nową ustawą nastąpiły również duże zmiany w naszej szkole. Odeszli ostatni ósmoklasiści. W związku ze zmniejszeniem się liczby uczniów znacznie uszczupliło się grono pedagogiczne. Mury naszej szkoły opuściła też wicedyrektor Anna Lasota. 01.09.1999 r. powołano dwoje nowych wicedyrektorów: Halinę Cender-Turską oraz Jerzego Kubickiego. W 2000 roku przestała funkcjonować filia przy ul. Piwnika. Zmniejszyła się znacznie liczba dzieci. Uczniowie filii przeszli do nowej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Rapackiego. W tym roku nastąpiło też otwarcie szkolnej czytelni. Inicjatorkami jej założenia były panie: Bożena Majcher i Jolanta Oleszczuk.

23 marca 2001 roku byliśmy gospodarzami pikniku podczas I Kongresu misyjnego dla dzieci. Mieliśmy wówczas zaszczyt gościć u siebie ś.p. biskupa Jana Chrapka – ordynariusza diecezji radomskiej, który pozostawił po sobie cenne pamiątki w postaci wpisu do kroniki szkoły i dyplomu – podziękowania.

9 czerwca 2005 roku dyrektor Wojciech Patkowski kolejny raz wygrał konkurs na dyrektora PSP nr 24. Funkcje wicedyrektorów objęli: Mariola Wojtowicz oraz Jerzy Kubicki.

13 października 2005 roku obchodziliśmy potrójne święto: 20 – lecie szkoły,10 – lecie nadania imienia szkole: ufundowanie sztandaru i wmurowanie pamiątkowej tablicy naszego Patrona oraz Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla, którą celebrował ks. bp. Stefan Siczek wraz z proboszczem parafii ks. Janem Niziołkiem. Następnie zaproszeni goście: bp Stefan Siczek, księża naszej parafii, przedstawiciele władz oświatowych miasta, kuratorium, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, przedstawiciele ZHP, byli pracownicy naszej szkoły, emeryci, obecni nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice spotkali się na uroczystej akademii.

Scenariusz uroczystości przygotowała i program wyreżyserowała polonistka Teresa Karwat. Pomogły jej panie: Irena Krawczyk, Barbara Kurasiewicz, Bożena Guziak oraz Ewa Rajkiewicz-Piekarz. Zebranych powitał dyrektor Wojciech Patkowski, który krótko nawiązał do potrójnego święta naszej szkoły, a potem oddał głos uczniom. Dzięki montażowi mieliśmy możliwość ponownego przeżywania chwil ważnych dla społeczności naszego osiedla – „Gołębiów I”. Były łzy wzruszenia, podziękowania i humorystyczne wspomnienia, bo przecież przez 20 lat przeplatały się ze sobą problemy, czasem porażki, ale też sukcesy i śmieszne sytuacje.

W trakcie uroczystości byli dyrektorzy placówki PSP nr 24: Waldemar Turek i Leszek Pożyczka otrzymali „Ordery Uśmiechu i Serca”. Z okazji Dnia Edukacji z rąk władz oświatowych i dyrekcji szkoły wyróżniający się pracownicy otrzymali nagrody i odznaczenia.

Na zakończenie członkowie chóru szkolnego, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły zaśpiewali znaną nastrojową piosenkę. Po części oficjalnej wspólnie z emerytami i innymi pracownikami szkoły wspaniałą zabawą uczciliśmy JUBILEUSZ w restauracji „Pod Lipami”.

Uroczystość XX – lecia szkoły skłoniła nas do refleksji, wspomnień i podsumowania wspólnego dorobku. Jesteśmy przekonani, że należycie spełniamy nasze zadania i jednocześnie żywimy głęboką nadzieję, że za kolejne 20 lat będziemy mogli powiedzieć to samo.