Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Egzamin ósmoklasisty (również są to dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych)