Potrzeby szkoleniowe nauczycieli:

 • zdobywanie stopni awansu zawodowego,
 • podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie warsztatu pracy,
 • przygotowanie nauczycieli do pracy według nowej podstawy programowej

i  pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych,

 • przygotowanie nauczycieli do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

w szkole,

 • umiejętność programowania oraz efektywnego wykorzystania środków multimedialnych w pracy.

            Cele główne:

 • dążenie do poprawy relacji międzyludzkich i rozwoju konstruktywnej współpracy

w zespole,

 • poprawa jakości pracy szkoły oraz nauczycieli.

            Cele szczegółowe:

 • koordynacja pracy wychowawczej i procesu dydaktycznego,
 • konstruktywne radzenie sobie z problemami edukacyjnymi,
 • rozwiązywanie szkolnych problemów wychowawczych, dbanie o zdrowie

i bezpieczeństwo uczniów,

 • doskonalenie posiadanych lub poszerzanie  już uzyskanych kwalifikacji,
 •  kreowanie własnego wizerunku przez nauczycieli,
 • integracja nauczycieli w ramach spotkań zespołów samokształceniowych,
 • realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • rozwój kompetencji wychowawczych i dydaktycznych nauczycieli, doskonalenie metod pracy.

            Formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli:

 • studia uzupełniające,
 • studia podyplomowe,
 • kursy kwalifikacyjne,
 • warsztaty metodyczne,
 • szkolenia rady pedagogicznej,
 • konsultacje w zespołach metodycznych,
 • edukacja na odległość, online, e-konferencje,
 • konferencje.

            Zespół planowania WDN w składzie:

 • wicedyrektor Irena Wojciechowska
 • lider WDN Agata Kwietniewska
 • liderzy zespołów przedmiotowych

zaplanował na rok szkolny 2018/2019 następujące zadania i harmonogram prac związanych z wymienionymi wyżej potrzebami i problemami szkoły.

 

Lp. Zaplanowane zadania

 

Sposób realizacji Wykonawcy Termin realizacji
1. Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań w zakresie doskonalenia nauczycieli -rozmowy

-dyskusje

 

lider WDN

 

wrzesień 2018

 

2. Opracowanie i zapoznanie nauczycieli z planem i harmonogramem prac WDN na rok szkolny 2018/2019 -spotkania w zespołach przedmiotowych

-opracowanie planu pracy WDN

zespół WDN wrzesień 2018

 

3. Przedstawienie radzie pedagogicznej potrzeb szkoły w zakresie kwalifikacji nauczycieli dyrektor wrzesień 2018

marzec 2019

 

4. Napisanie do organu prowadzącego wniosku dotyczącego dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli – przekazanie wniosku organowi prowadzącemu dyrektor listopad 2019
5. Prowadzenie w pokoju nauczycielskim kącika WDN

w celu informowania n-li na bieżąco o ofertach doskonalenia organizowanych przez różne ośrodki kształcenia nauczycieli

-gromadzenie potrzebnych materiałów do teczki WDN,

-dokumentowanie procesu WDN,

-nawiązanie współpracy z ośrodkami szkoleniowymi

lider WDN

 

 

dyrektor

cały rok szkolny
6. Ustalenie tematyki szkoleń rad pedagogicznych -określenie tematów szkoleń,

-organizacja szkoleń na terenie szkoły,

– stały kontakt z instytucjami współpracującymi ze szkołą

rada pedagogiczna

zespół WDN

dyrektor

wrzesień 2018

cały rok szkolny

 

7. Działanie zespołów nauczycielskich – opracowanie planów zespołów przedmiotowych

oraz ich realizacja,

-rozwiązywanie problemów wychowawczych

i edukacyjnych,

-organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

-omawianie spraw bieżących

-dzielenie się wiedzą i doświadczeniem (lekcje otwarte, dyskusje)

– wybór podręczników i programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020

liderzy zespołów przedmiotowychi pozostali nauczyciele,

szkolny pedagog oraz psycholog

 

 

 

 

członkowie zespołów przedmiotowych

wrzesień 2018

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec 2019

8. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy przez nauczycieli -udział w kursach, warsztatach metodycznych, studiach podyplomowych,

-uzyskiwanie kolejnych stopni  awansu zawodowego,

-podnoszenie kompetencji psychopedagogicznych,

-samokształcenie,

-wymiana informacji ze szkoleń  w zespołach

ośrodki doskonalenia zawodowego,

nauczyciele

 

 

cały rok szkolny

 

9. Edukacja multimedialna, korzystanie z najnowszych TIK, edukacja na odległość i e-edukacja. -zapewnienie nauczycielom dostępu do Internetu w szkole,

-wzbogacanie zasobów

szkolnego centrum

multimedialnego,

-e-learning, wymiana doświadczeń w tym zakresie,

-dzielenie się zdobytą wiedzą,

– zapoznanie nowych nauczycieli z portalem Oświata w Radomiu

dyrekcja szkoły,

nauczyciele,

bibliotekarze

 

 

 

 

 

administrator sieci

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

wrzesień 2018

10. Szkoleniowe rady pedagogiczne udział kadry nauczycielskiej w radach szkoleniowych na temat:

zmian w przepisach prawa oświatowego,

-prowadzenia dokumentacji nauczania,

-wdrażania przez nauczycieli innowacji pedagogicznych,

– metody projektu jako narzędzia do kształtowania kompetencji kluczowych

– bezpieczeństwa i higieny pracy,

– zagrożeń płynących z sieci – cyberprzemocy,

– metod uczenia się i techniki nauczania ;działań wspierających ucznia zdolnego

i ucznia z trudnościami w nauce;

– kształtowania umiejętnościwychowawczych nauczycieli niezbędnych do efektywnej współpracy z uczniami i rodzicami

 

 

dyrektor

 

wicedyrektorzy

 

dyrektor

 

 

firma zewnętrzna

 

 

dyrektor, inspektor bhp

dyrektor szkoły, psycholog, pedagog

 

firma zewnętrzna

 

 

psycholog, pedagog

 

 

 

na bieżąco

 

na bieżąco

 

na bieżąco

 

 

październik 2018

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

rekolekcje 2019

 

 

na bieżąco

11. Pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie -przydział opiekunów stażu,

-zajęcia otwarte,

-lekcje koleżeńskie,

-wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami

dyrekcja szkoły, opiekunowie stażu, nauczyciele cały rok szkolny
12. Współpraca z poradniami psychologiczo-pedagogicznymi  w Radomiu -systematyczne kontakty

z pracownikami poradni,

– realizowanie zaleceń poradni przez wychowawców oraz pozostałych nauczycieli

 

dyrektor,

wychowawcy,

nauczyciele,

szkolny pedagog i psycholog ,

rodzice

cały rok szkolny
13. Zabezpieczenie pełnej realizacji obowiązku szkolnego -kontrola obowiązku szkolnego,

-systematyczna kontrola i analiza frekwencji  w celu zapobiegania ucieczek uczniów z lekcji,

-doskonalenie szkolnego systemu eliminowania nieobecności nieusprawiedliwionych,

-eliminowanie spóźnień uczniów  na pierwszą lekcję

wychowawcy klas, nauczyciele, szkolny pedagog i psycholog,

rodzice

cały rok szkolny
14. Wzbogacanie biblioteki szkolnej w programy komputerowe oraz fachową literaturę dla nauczycieli pomocną w  pracy dydaktyczno-wychowawczej zakup literatury fachowej, prasy metodycznej oraz programów komputerowych nauczyciele bibliotekarze

 

cały rok szkolny
15. Kontynuacja działań i zadań zapisanych w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata szkolne 2015-2019 i planowanie działań na lata następne – diagnoza potrzeb,

-opracowanie planu na lata 2020 – 2024

dyrekcja szkoły, lider WDN wg  harmonogramu
16. Uaktualnianie dokumentów szkolnych – uaktualnianie wg potrzeb WSO, Statutu Szkoły, PSO, programów profilaktycznych oraz innych dokumentów szkoły,

– gromadzenie i przechowywanie szkolnej dokumentacji

dyrekcja szkoły, nauczyciele,

 

 

dyrekcja,

bibliotekarze

na bieżąco
17. Działania na rzecz poprawy relacji i wzmacniania więzi wśród członków rady pedagogicznej organizowanie szkoleń, imprez integracyjnych, wycieczek, spotkań okolicznościowych dyrekcja szkoły, rada pedagogiczna cały rok szkolny
18. Pedagogizacja rodziców;

Organizacja warsztatów dla uczniów i rodziców

– ustalenie form i tematyki spotkań z rodzicami oraz uczniami,

– pedagogizacja rodziców (zgodnie z potrzebami zespołów klasowych),

– prowadzenie gazetek,

– organizowanie, szkoleń

i  warsztatów

pedagog, psycholog szkolny,

wychowawcy

wrzesień 2018

 

cały rok szkolny

Program zatwierdzony i przyjęty do realizacji na Radzie Pedagogicznej w dniu 13 września 2018 roku.