W dniach od 12 marca, od godz. 8.00 rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.

Wypełnione, wydrukowane i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych należy dostarczyć do szkoły w zaklejonej kopercie do 26 marca 2021, do godz. 12.00. Urna na powyższe dokumenty znajduje się przy wejściu nr 1.

Od 31 marca od godz. 10.00 do 14 kwietnia, od godz. 13.00 należy dostarczyć formularz potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym.

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 48 344 12 27.

Uchwała Rady Miejskiej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

 

Uchwala Rady Miejskiej 0 Zarzadzenie Prezydenta 0 Zasady Rekrutacji Do Oddziałów Przedszkolnych