Projekt „Uczymy komplementarnie-indywidualnie”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego w Radomiu uczestniczy
w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej pt. „Uczymy komplementarnie-indywidualnie”. W ramach przedsięwzięcia w latach 2020-2022 w naszej szkole odbywają się zajęcia z: biologii, chemii, fizyki, języka niemieckiego oraz matematyki.

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

W jakim celu prowadzimy zajęcia?

Celem zajęć jest wyrównanie braków edukacyjnych z matematyki, zachęcanie uczniów do pokonywania niepowodzeń w nauce, motywowanie do większego wysiłku.

Jak pracujemy?

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach liczących po 5 osób.

Do kogo skierowane są zajęcia?

Zajęcia adresowane są do uczniów klas piątych, którzy mają problem z nauką matematyki.
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022 biorą w nich udział chętni uczniowie z klas 5a i 5b.

 

Zajęcia z biologii

W jakim celu prowadzimy zajęcia?

Celem zajęć jest utrwalanie treści podstawy programowej z biologii, a także rozwijanie zainteresowania tym przedmiotem wśród chętnych uczniów.

Jak pracujemy?

Zajęcia prowadzone są w niewielkiej, ośmioosobowej grupie. Podczas zajęć często pracujemy z wykorzystaniem metody eksperymentu. Uczniowie prowadzą doświadczenia i obserwacje biologiczne. Wykorzystują także liczne pomoce dydaktyczne oraz techniki informacyjno-komunikacyjne.

Do kogo skierowane są zajęcia?

W zajęciach mogą brać udział uczniowie chętni do rozwijania pasji do nauki biologii.

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii

W jakim celu prowadzimy zajęcia?

Celem zajęć jest powtórzenie i utrwalenie wiadomości zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z biologii.

Jak pracujemy?

Zajęcia prowadzone są w grupie pięcioosobowej. Dzięki temu systemowi każdy uczeń, który ma trudności w nauce biologii może liczyć na indywidualne wyjaśnienie kłopotliwych zagadnień.

Do kogo skierowane są zajęcia?

W zajęciach mogą brać udział chętni uczniowie klas ósmych.

 

Zajęcia z fizyki

W jakim celu prowadzimy zajęcia?

Zajęcia eksperymentalne z fizyki mają kształtować wśród młodzieży umiejętności takie jak planowanie pracy oraz współpraca w grupie. Dodatkowo dzięki nim uczniowie mają okazję nauczyć się opracowywania wyników doświadczeń, a także wyciągania i formułowania wniosków.

Jak pracujemy?

Młodzież uczestnicząca w zajęciach przygotowuje pokazy doświadczeń dla swoich szkolnych kolegów. Uczniowie, pracując w ośmioosobowej grupie, prowadzą eksperymenty i pomiary
z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych.

Do kogo skierowane są zajęcia?

W roku szkolnym 2020/2021 w zajęciach biorą udział uczniowie klas 7e i 7f.  To ciężka praca, ale i fajna zabawa dlatego chętnych do udziału w zajęciach nie brakuje.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki

W jakim celu prowadzimy zajęcia?

Celem zajęć jest utrwalenie wiadomości zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z fizyki.

Jak pracujemy?

W ramach zajęć uczniowie, pracując w pięcioosobowej grupie, rozszerzają swoją wiedzę
i umiejętności w zakresie metodyki rozwiązywania zadań z fizyki.

Do kogo skierowane są zajęcia?

W zajęciach mogą brać udział chętni uczniowie klas ósmych.

Zajęcia z chemii

W jakim celu prowadzimy zajęcia?

Zajęcia z chemii mają na celu rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania przedmiotem.

Jak pracujemy?

Grupa uczniów, biorących udział w spotkaniach liczy osiem osób. Zajęcia opierają się głównie na pracy laboratoryjnej. Dzięki niej uczniowie doskonalą umiejętność wyciągania wniosków.

Do kogo skierowane są zajęcia?

W zajęciach biorą udział chętni uczniowie z klas 7 oraz 8.

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii

W jakim celu prowadzimy zajęcia?

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii umożliwiają dzieciom wyrównanie różnic programowych wynikających z indywidualnych trudności w uczeniu się.

Jak pracujemy?

Zajęcia odbywają się w grupie pięcioosobowej.

Do kogo skierowane są zajęcia?

W zajęciach biorą udział chętni uczniowie z klas 7 oraz 8.

 

Zajęcia rozwijające języka niemieckiego

W jakim celu prowadzimy zajęcia?

Zajęcia ro​zwijające dają uczniom możliwość poszerzenia i utrwalenia wiedzy i sprawności zdobytych podczas godzin lekcyjnych. Głównym celem nauki języków obcych jest komunikacja – posługiwanie się językiem w sytuacjach życia codziennego.

 

Jak pracujemy?

Zajęcia z języka niemieckiego prowadzone są w grupie liczącej osiem osób. W trakcie zajęć wykorzystywane są różnego rodzaju pomoce dydaktyczne: tablica multimedialna, projektor, odtwarzacz CD a także plansze językowe. Uczniowie uczą się poprzez zabawę, tworząc wiele prac manualnych, śpiewając piosenki, wykonując projekty językowe.

Do kogo skierowane są zajęcia?

W zajęciach mogą brać udział uczniowie, którzy chcą rozwijać w sobie takie cechy jak: kreatywność, odwaga, tolerancja, pracowitość a także zamiłowanie do języków.