W dniach od 1 marca od godz. 10.00 rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej.

Zgłoszenie przyjęcia dziecka do klasy pierwszej na terenie Gminy Miasta Radomia” lub „Wniosek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej na terenie Gminy Miasta Radomia” należy wypełnić w wersji elektronicznej na stronie oswiatawradomiu.pl w zakładce Nabór do szkół podstawowych. Wydrukowane i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej do szkoły w dużej zaklejonej kopercie do 17 marca 2021 do godz. 15.00. Specjalnie przygotowana do tego celu urna znajduje się przy wejściu nr 1.

Od 26 marca, od godz. 10.00 do 8 kwietnia 2021, do godz. 15.00 rodzice dzieci uczestniczących w rekrutacji otwartej (wybrana szkoła nieobwodowa) muszą w ten sam sposób dostarczyć formularz potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły.

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 48 344 12 27.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia

Załącznik do zarządzenia

Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu

Zasady rekrutacji do klas pierwszych