Regulamin korzystania z zajęć logopedycznych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 w Radomiu

 

 1. Zajęcia logopedyczne w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywają się co tydzień i trwają 45 min.
 2. Zajęcia logopedyczne w ramach rewalidacji trwają 60 minut, odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu – w zależności od przydziału godzin.
 3. W zajęciach uczestniczy jednocześnie maksymalnie dwoje dzieci.
 4. Dzieci są przyjmowane na zajęcia w następującej kolejności: z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, z opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznej, w których są wskazania logopedyczne, dzieci kontynuujące terapię, pozostałe dzieci.
 5. Rodzice zainteresowani terapią logopedyczną są zobowiązani zgłosić logopedzie chęć uczestniczenia w zajęciach przez dziennik elektroniczny, wyrazić pisemną zgodę na zajęcia i zaakceptować ich regulamin.
 6. Rodzice zobowiązani są do regularnego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy, gdyż skuteczność terapii jest ściśle uzależniona od współpracy rodziców z terapeutą.
 7. Rozmowa z logopedą odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu za pośrednictwem dziennika elektronicznego, w godzinach pracy logopedy, rodzice są zobowiązani do przestrzegania zasad obowiązujących w szkole – zakrycie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu.
 8. W zajęciach mogą brać udział tylko dzieci zdrowe, tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp., logopeda ma prawo nie przyjąć ucznia na zajęcia w sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka budzi uzasadnione zastrzeżenia.
 9. Przed zajęciami oraz po zajęciach dziecko oraz terapeuta myją dokładnie ręce wodą i mydłem ewentualnie dezynfekują je stosownym środkiem dezynfekcyjnym.
 10. Po każdych zajęciach gabinet jest wietrzony, na powierzchnie stosowane są środki dezynfekcyjne, wykorzystywane są tylko te pomoce, które można zdezynfekować.
 11. Nie można przyprowadzać na zajęcia dziecka, jeżeli rodzina jest na kwarantannie, jest objęta nadzorem epidemiologicznym lub był kontakt z osobą, u której potwierdzono zarażenie SARS – COV -2.
 12. Dzieci przynoszą na zajęcia zeszyt ćwiczeń wraz z wykonaną pracą domową.
 13. W przypadku nieobecności dziecka rodzic informuje o tym logopedę przez Librusa, trzy nieusprawiedliwione nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy powoduje skreślenie z listy dzieci uczęszczających na zajęcia i objęcie terapią następnego dziecka z listy dzieci oczekujących w kolejce.
 14. Rodzic może zrezygnować z zajęć, rezygnacja ma formę pisemną.
 15. Zakończenie terapii nastąpi w momencie opanowania materiału programowego niezbędnego do korekty rozpoznanego zaburzenia mowy.

Regulamin zajęć logopedycznych w formacie PDF