ZESPOŁY ZADANIOWE RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp. Zespół Członkowie Lider
1. Zespół przedmiotowy matematyczny nauczyciele matematyki, informatyki, techniki Górska Ilona
2. Zespół przedmiotowy wychowania fizycznego nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Kobylarczyk Jacek
3. Zespół przedmiotowy nauk przyrodniczych nauczyciele przyrody , biologii, chemii, fizyki, geografii Puchalska Sylwia
4. Zespół przedmiotowy języków obcych nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego Styrcz Anna
5. Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciele rewalidacji, wspomagania, pedagog, psycholog, logopeda, wychowania do życia w rodzinie, doradztwa zawodowego Prokop Edyta
6. Zespół przedmiotowy – nauk humanistycznych nauczyciele języka polskiego, historii, biblioteki, plastyki, muzyki Kwietniewska Agata
7. Zespół przedmiotowy kształcenia zintegrowanego nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Boniecka Anna
8. Zespół pedagogiczno-katechetyczny nauczyciele świetlicy i religii Aneta Cebula