Kategoria: Rekrutacja

Najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do Publicznej Szkoły Nr 24 w Radomiu.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W dniach od 12 marca, od godz. 8.00 rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. Wypełnione, wydrukowane i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych należy dostarczyć do szkoły w zaklejonej kopercie do 26 marca 2021, do godz. 12.00. Urna na powyższe dokumenty znajduje się przy wejściu nr 1. Od 31 marca od godz. 10.00 do 14 kwietnia, od godz. 13.00 należy dostarczyć formularz potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym […]

Zobacz więcej

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W dniach od 1 marca od godz. 10.00 rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej. „Zgłoszenie przyjęcia dziecka do klasy pierwszej na terenie Gminy Miasta Radomia” lub „Wniosek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej na terenie Gminy Miasta Radomia” należy wypełnić w wersji elektronicznej na stronie oswiatawradomiu.pl w zakładce Nabór do szkół podstawowych. Wydrukowane i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów dokumenty należy dostarczyć […]

Zobacz więcej

Potwierdzenie woli uczęszczania do klasy I

Prosimy o potwierdzenie woli uczęszczania dzieci do klasy I szkoły podstawowej zaakceptowanych w przebiegu rekrutacji otwartej. Wyniki rekrutacji otwartej dostępne są na stronie oświata w Radomiu lub bezpośrednio w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 w Radomiu. Oświadczenie należy złożyć do dnia 18.05.2020 r do godziny 15:00. Pobrane oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie dostarczyć do szkoły osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@psp24.radom.pl Wzór oświadczenia do pobrania

Zobacz więcej